About Us | Next | Archive | UNDER-THROW
 

 

 

 

 

Photo by Tsukasa Aoki
 

 

2004  
 
2004.1.10-11 Kirari Fujimi (Saitama)
2004.1.16-18 Komaba Agora Theater (Tokyo)
 
 
Original Text Jon Fosse
Transration Sumie Kawai
Direction Motoi Miura
Cast "The Name"
Satako Abe
Dai Ishida
Minako Inoue
Nao Otake
Syoji Shinozuka
Kumi Hyodo

"Sleep you Little child of mine"
Yohei Kobayashi
Yozo Shimada
Kenji Yamauchi

"A Summer's Day"
Satoko Abe
Yuriko Osaki
Yusuke Oba
Koji Ogawara
Rena Kakudate
Minako Tsuji
 
Staff Stage Design: Gilles Touyard
Assistant Stage Designer: Kensuke Suzuki
Lighting: Aya Nishimoto
Sound: Takuto Tanaka
Costume: Gilles Touyard
Costume Assistant: Masumi Sugiura
Stage Manager: Aiko Harima
Advertising Design: Kyo
Production Co-ordinator: Yoichiro Matsuo, Ayumu Sawafuji, Yuna Tajima
General Producer: Oriza Hirata
 
Produced by Agora Planning LTD.