About Us | Next | Archive | UNDER-THROW
 

 

 

 

 

1997  
 
1997.8.26-27 Komaba Agora Theater (Tokyo)
 
Text Masataka Matsuda
Direction Motoi Miura
Cast Koji Ogawara
Kumi Hyodo
Kenichi Akiyama
Yukiko Kizaki
Syu Matsui
Nahoko Kawakuma
Mariko Yasuda
Toru Ooki
Nina Nitta
Keiko Kondo
Staff Stage Design: Kenichi Akiyama
Lighting: Aya Nishimoto, Rena Kakudate
Sound: Naomi Kanbara
Movie: Hiroshi Koguchi
Photo: Mineo Sakata
Dialect Guidance: Kimie Hinohara, Naoko Ishiduki
Production Co-ordinator: Yasuko Akabane, Midori Takahashi
General Co-ordination: Oriza Hirata
Supported by Agora Planning LTD.