About Us | Next | Archive | UNDER-THROW
 

 

 

 

 

Photo by The Tokyo Chamber Opera Theatre


 

2008  
 
2008.3.14-16 The New National Thatre, The Pit
 
Original Text F・Kafka
Text Rudolf Wurlitzer 
Composition Philip Glass
Conductor Kenichi Nakagawa
Direction Motoi Miura
Cast [Tenor] Yasuhiko Idane/ Akihide Kobayashi
[Baritone] Aoto Satoru/ Atsushi Okamoto
Dai Ishida
Performance Quartet Excelsior& Osamu Yamamoto
First Violin: Yuka Nishino
Second Violin: Momoko Yamada
Viola: Yukiko Yoshida
Cello: Hajime Otomo
Contrabass: Osamu Yamamoto
Staff Stage Design: Itaru Sugiyama
Costume: Kyoko Domoto
Lighting: Yukiko Yoshimoto
Movie: Shinpei Yamamoto
Stage Manager: Mitsumasa Tsuda, Yu Ozaki
Assistant Conductor: Maiku Shibata, Takashi Niigeki, Mikio Umino
Corépétiteur: Keiko Matsui, Akiko Kubo, Yasuko Matsumoto
Assistant Director: Takuya Murakawa
Language instruction& Subtitle manuscript: Tadashi Mikajiri
Assistant Stage Manager: Fukiko Ohira, Hideaki Saito
Setting: Kanai Odogu
Costume Assistant: Yoko Hiraoka, Mitsuo Dai
Lighting Operation: Yasuyuki Ito
Hair & Makeup: Keiko Shinozaki
Props: Takatsu CO., Ltd
Shoes: Kandaya
Production Co-operation: Yuna Tajima
Production Supervisor: Yoshiaki Takezawa
Production Co-ordinator: Shiho Ikeda
Produced by The Tokyo Chamber Opera Theatre