About Us | Next | Archive | UNDER-THROW
 

 

 

 

 

 

Photo by Hisaki Matsumoto

 

 

2014  
 
2014.3.10-23 Kanagawa Arts Theatre
 
Original Text Fyodor Dostoyevsky
Transration Taku Egawa
Direction Motoi Miura
Cast
Satoko Abe
Dai Ishida
Koji Ogawara
Masaya Kishimoto
Shie Kubota
Saki Kohno
Yohei Kobayashi
Yuko Nagahama
Daisuke Nemoto
Staff Space Design: Junpei Kidu
Costue Design: Colette Huchard
Lighting Design: Eiji Yamamori (Kanagawa Arts Theatre)
Lighting Operation: Makoto Oshima (Kanagawa Arts Theatre)
Sound Desin: Reiko Tokuhisa (Kanagawa Arts Theatre)
Sound Operation: Yuhei Inazumi (Kanagawa Arts Theatre)
Costume Sper-viser: Shumi Abe
Costume Production: Naomi Shinohara, Misako Inoue, Kyoko Fujita
Stage manager: Shinichi Koganei (Kanagawa Arts Theatre)
Production Manager: Takeshi Yasuda (Kanagawa Arts Theatre)
Technical Manager: Mahito Horiuchi (Kanagawa Arts Theatre)
Art Direction: Hisaki Matsumoto (MATSUMOTOKOBO Ltd.)
Producution Co-ordinator:Bunichi Ito (Kanagawa Arts Theatre), Aya Komori, Yuna Tajima
Public Relation: Haruka Inoue, Ayako Hisada (Kanagawa Arts Theatre)
Management: Kiyoshi Osawa, Kumiko Yoshiyama (Kanagawa Arts Theatre)
Presented by Kanagawa Arts Theatre