About Us | Next | Archive | UNDER-THROW
 

 

 

sis07.jpg

 

sis01.jpg

 

sis04.jpg

 

sis02.jpg

 

sis03.jpg

 

 

Photo by Hisaki Matsumoto

 

 

2014  
 
2015.3.9-22 Kanagawa Arts Theatre
 
Text Anton Pavlovich Chekhov
Transration Kiyoshi Jinzai
Direction Motoi Miura
Cast
Satoko Abe
Dai Ishida
Saho Ito
Koji Ogawara
Masaya Kishimoto
Shie Kubota
Saki Kohno
Yohei Kobayashi
Yuki Tanaka
Staff Stage Design: Itaru Sugiyama
Costue Design: Colette Huchard
Lighting Design: Eiji Yamamori (Kanagawa Arts Theatre)
Lighting Operation: Mari Iwata (Kanagawa Arts Theatre)
Sound Desin: Reiko Tokuhisa (Kanagawa Arts Theatre)
Sound Operation: Yuhei Inazumi (Kanagawa Arts Theatre)
Stage manager: Shinichi Koganei (Kanagawa Arts Theatre)
Production Manager: Takeshi Yasuda (Kanagawa Arts Theatre)
Technical Manager: Mahito Horiuchi (Kanagawa Arts Theatre)
Art Direction: Hisaki Matsumoto (MATSUMOTOKOBO Ltd.)
Producution Co-ordinator:Bunichi Ito (Kanagawa Arts Theatre), Aya Komori, Yuna Tajima
Presented by Kanagawa Arts Theatre