About Us | Next | Archive | UNDER-THROW
 

 

 

 

 

 

 

Photo by Ryohei Tomita [Distance 2]/ Toshihiro Shimizu [Kyoto]/ Tsukasa Aoki [Tokyo]
 

 

2009  
 
2009.5.13-15【Distance1】Kyoto Arts Center
2009.7.3-5【Distance 2】Kawasaki Art Center
2009.9.8-13 Kyoto Performing Arts Center
2010  
 
2010.1.22-31 Kichijoji Theater

 
Text Shogo Ota
Concept, Direction Motoi Miura
Cast Satoko Abe
Dai Ishida
Yusuke Oba
Sie Kubota
Yohei Kobayashi
Hiroe Tani
Staff Assistant Director: Takuya Murakawa
Lighting: Yukiko Yoshimoto
Movie: Shinpei Yamada
Stage Design: Itaru Sugiyama + Karasuya
Sound: Toshihiro Dooka
Costume: Kyoko Domoto
Stage Manager: Koro Suzuki + Karasuya
Lighting Operator: Ito Yasuyuki
Movie Operator: Akiyoshi Tanaka
Advertising Design: Emi Naya
PR: Madoka Noguchi
Production Co-ordinator: Yuna Tajima
Produced by CHITEN, Kawasaki Art Center [Kawasaki], The Musashino Cultural Foundation [Tokyo]
Co-produced by Kyoto Arts Center [Kyoto]
Co-produced, Co-presented by Kyoto Performing Arts Ceater